naglowek
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI


Nowości na stronie

Aktualności

O TPŁ

Członkowie

Działalność

Kontakt

Ale to już było ...

Galeria

Multimedia

TPŁ w mediach

Poznaj swój kraj

Polecamy

Sponsorzy

Przyjaciele

Autorzy


Przez wiele lat Twowarzystwo Przyjaciół Łodzi orgaznizowało corocznie cykl konkursów Łódzkie Skrzydła obejmujący konkurs plastyczny, muzyczny, historyczny i fotograficzny. W 2007 roku odbyła się ostatnia edycja Łódzkich Skrzydeł.XII CYKL KONKURSÓW ŁÓDZKIE SKRZYDŁA - LATA 2006/2007

KONKURS HISTORYCZNY

REGULAMIN KONKURSU:

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkoła Podstawowa nr 175 ogłaszają KONKURS HISTORYCZNY "Co wiem o Łodzi i regionie"
W ramach XII Cyklu Konkursów "Łódzkie Skrzydła" 2006/2007

Współorganizatorzy: Wydział Edukacji UMŁ
Patronat medialny: TV TOYA

Adresat konkursu: Uczniowie łódzich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Cele konkursu:
* zainteresowanie uczniów historią regionu, rodzinnego miasta i jego zabytkami,
* poznanie najważniejszych wydarzeń z historii Łodzi i regionu,
* ukazanie zasług łodzian i ich wpływu na rozwój miasta,
* poznanie kultur różnych narodów jako przejawu dziedzictwa kulturowego w Łodzi i regionie,
* ugruntowanie roli literatury w kształtowaniu obrazu miasta i okolicy.

Przebieg konkursu:
1. Uczestników obowiązuje znajomość historii Łodzi i najbliższej okolicy w następującym zakresie:
- uczniów szkół podstawowych - wiadomości związane z Łodzią,
- uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - informacje o Łodzi i najbliższej okolicy.
2. Konkurs odbędzie się w następujących terminach:
I etap - półfinał - zostanie przeprowadzony w SP 175 przy ul. Pomorskiej 27, w formie pisemnej (45 minut)
15 marca 2007 r.:
- szkoły podstawowe - godz. 9:00,
- gimnazja - godz. 10:30,
- szkoły ponadgimnazjalne - godz. 12:00.
3. Zespół reprezentujący szkołę może liczyć maksymalnie 5 uczniów (wstępne eliminacje prosimy przeprowadzić placówce).
4. Zgłoszenie uczniów do SP 175 (poprzez skrzynkę w WE lub fax 0 42 632 72 27) należy przesłać w terminie o 24 lutego 2007 r.
5. Do finału przejdą uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów. Wyniki półfinału dostępne będą w siedzibie PŁ. Informcja o uczniach zakwalifikowanych do finału zostanie przekazana do szkół.
6. II etap - finał - odbędzie się 19 kwietnia 2007 r. w SP 175 w Łodzi, ul. Pomorska 27 (dokładne informacje zostaną rzekazane później).
7. Punktacja konkursu: I miejsce - 25 pkt, II miejsce - 20 pkt., III miejsce - 15 pkt, 2-3 wyróżnienia - 10 pkt.
8. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy, laureaci - dyplomy i nagrody książkowe.
9. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystego podsumowania.

O terminie i miejscu zainteresowani (szkoły) zostaną powiadomieni po zakończeniu drugiego etapu konkursu.

Wykaz tematów konkursowych i literatury

Szkoły podstawowe

Zagadnienia
1. Najważniejsze wydarzenia w historii Łodzi.
2. Zespoły pałacowo-fabryczne w Łodzi.
3. Łódzkie muzea.
4. Parki i rezerwaty przyrody Łodzi.
5. Miejsca pamięci narodowej w Łodzi.

Proponowana literatura:
1. Śródkowska I., Nowakowska I., Wojtyczka P.: "Łódź w 3 dni - przewodnik turystyczny". Warszawa 2006
2. Bonisławski R., Lasociński D.: "Łódź - przewodnik". Łódź 2001, 2004
3. Bonisławski R., Małek W.: "Łódź zapamiętana". Łódź 2002
4. Bonisławski R., Małek W.: "Parki zabytkowe". Łódź 2002
5. Lorentowicz-Granas M., Manżett-Kubiak J.: "Pałace ziemi obiecanej". Łódź 1997
6. Kurowski J. K.: "Rezerwaty regionu łódzkiego". Łódź 1996

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Zagadnienia:
1. Najważniejsze wydarzenia z historii Łodzi.
2. Zespoły pałacowo-fabryczne w Łodzi.
3. Łódzkie muzea.
4. Parki i rezerwaty przyrody w Łodzi i najbliższej okolicy.
5. Miejsca pamięci narodowej w Łodzi i najbliższej okolicy.

Proponowana literatura:
1. Śródkowska I., Nowakowska I., Wojtyczka P.: "Łódź w 3 dni - przewodnik turystyczny". Warszawa 2006
2. Bonisławski R., Lasociński D.: "Łódź - przewodnik". Łódź 2001, 2004
3. Bonisławski R., Małek W.: "Łódź zapamiętana". Łódź 2002
4. Bonisławski R., Małek W.: "Parki zabytkowe". Łódź 2002
5. Lorentowicz-Granas M., Manżett-Kubiak J.: "Pałace ziemi obiecanej". Łódź 1997
6. Kurowski J. K.: "Rezerwaty regionu łódzkiego". Łódź 1996
7. Podolska J.: "Złota księga - Łódź". Łódź 2004
8. Skrzydło L.: "Rody fabrykanckie. T. I i II". Łódź 2000
9. Stefański K.: "Atlas architektury Łodzi". Łódź 2003PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU II ETAPU

W dniu 19. 04. 2007 r. w Szkole Podstawowej nr 175 w Łodzi, ul. Pomorska 27, odbył się II etapKonkursu Historycznego "Co wiem o Łodzi i regionie" w ramach XII Cyklu Konkursów "Łódzkie Skrzydła"2006/2007 oganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 175 pod patronatemWydziału Edukacji UMŁ.>

Do konkursu zakwalifikowało się 32 uczniów szkół łódzkich wszystkich typów.

W II etapie konkursu uczestnicy mieli za zadnie wcielić się w rolę przewodnika po Łodzi.Zadaniem biorących udział w konkursie było zidentyfikowanie obiektu przedstawionego na wylosowanymzdjęciu, wskazanie go na mapie Łodzi, omówienie historii prezentowanego obiektu i jego obecnej funkcji.>

Kryteria oceny obejmowały:
- wiedzą merytoryczną,
- umiejętność pracy z mapą,
- poprawność językową wypowiedzi,
- ogólne wrażenie.

Finały rozpoczęto planowo o godz. 9:00.

Za organizację II etapu konkursu odpowiedzialna była p. E. Petrus (SP 175).

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie: p. E. Koncewicz, p. D. Kierczuk,p. A. Nuc, p. B. Zawadzki, p. B. Cygan, p. J. Mitek.WYNIKI KONKURSU

Szkoły podstawowe
I miejsce - Olgierd Kotyło (SP 110)
II miejsce - Eliza Raźniak (SP 51), Kosma Nykiel (SP 55)
III miejsce - Jan Owczarek (SP 175), Sebastian Sochaczewski (SP 175)
Wyróżnienie - Ewa Chmielewska (SP 172), Natalia Kneblewska (SP 172) , Paulina Kaźmierczak (SP 44)>

Gimnazja
I miejsce - Anna Kowalczyk (PG 26)
II miejsce - Damian Pietrzak (PG 26)
III miejsce - Olga Szymanowska (PG 21), Bartłomiej Mirowski (PG 21)
Wyróżnienie - Dominik Piórkowski (PG 1)

Licea
I miejsce - Świstek Katarzyna (I LO)
II miejsce - Kłos Marcin (XXV LO)
III miejsce - Miłek Piotr (XXX LO)
Wyróżnienie - Łuczak Joanna (III LO)

PRZEGLĄD PIOSENKI O ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkoła Podstawowa nr 189ogłaszająXIV Przegląd Piosenki o Łodzi
W ramach XII Cyklu Konkursów "Łódzkie Skrzydła"

Konkurs odbędzie się w dniach 20 i 21 kwietnia 2007 r.w Szkole Podstawowej nr 189 w Łodzi przy ul. Kossaka 19>

Współorganizatorzy: Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej UMŁ, ydział Kultury i Ochrony Zabytków UMŁ , rząd Wojewódzki w Łodzi , uratorium Oświaty w Łodzi , KO BP w Łodzi Oddział Regionalny , Łdzki Dom Kultury , ałac Młodzieży w Łodzi

Cele konkursu:
* popularyzacja piosenki o Łodzi wśród dzieci i młodzieży
* stwarzanie możliwści rozwijania umiejętności artystycznych i twórczych

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do uczestników z terenu Łodzi i najbliższej okolicy (dawne woj. łódzkie)
2. Do udziału w konkursie zapraszamy: solistów, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły wokalno-ruchowe, chóry z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego
3. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania i zaprezentowania na przesłuchaniu konkursowym dwóch utworów,których łączny czas trwania nie przekroczy 10 minut. Jeden z nich obowiązkowo musi być utworem o tematyce łódzkiej.
4. Uczestnicy przesłuchań wykonują piosenki "na żywo" z dowolnym akompaniamentem (lub a capella).
5. Z uwagi na rosnące zainteresowanie "korzeniami" naszego miasta, jego historią i tradycją, czego dowodem jest Festiwal Dialogu Czterech Kultur, obchody Rocznicy Likwidacji Łódzkiego Getta, konkursy i inne imprezy popularyzujące wiedzę o Łodzi, sugerujemy uczestnikom aby także zaintersowali się w/w tematyką poprzez piosenkę.
6. Wzorem lat poprzednich zachęcamy do komponowania piosenek. Zapis piosenek premierowych (słowa i muzyka / prymka) należy dołączyć do karty zgłoszenia uczestnictwa.
7. Zgłoszenia uczestników należy składać / nadsyłać do dnia 09.03.20007 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej 189 w Łodzi, ul. Kossaka 19.
8. Spotkanie informacyjne z opiekunami uczestników konkursu odbędzie się w dniu 12.04.2007 r. o godz. 12:50 w Szkole Podstawowej 189 w Łodzi, ul. Kossaka 19. Podczas spotkania opiekunowie poinformowani zostaną o harmonogramie przesłuchań.
9. Podczas przesłuchań konkursowych jury oceniać będzie przede wszystkim piosenkę i jej wykonanie ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- interpretację utworu (intonacja, dykcja, wrażliwość muzyczna),
- ogólne wrażenie prezentujących się wykonawców.
10. Uczestnicy będą oceniani przez jury w dwóch grupach wiekowych, od 7 do 13 lat i powyżej 13 lat, w następujących kategoriach:
- solista (soliści, duety, tria),
- zespoły (zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, zespoły wokalno-ruchowe),
- chóry.
11. Jury konkursu przyzna w każdej grupie wiekowej i kategorii:
a) I miejsce,
b) II miejsce,
c) III miejsce,
d) wyróżnienia.
12. Za piosenki premierowe jury przyzna:
a) I miejsce,
b) II miejsce,
c) III miejsce,
d) wyróżnienia
oraz nagrodę specjalną w postaci nagrania piosenki w Studiu Nagrań Polskiego Radia Łódź S.A.
13. O ogłoszeniu wyników i terminie rozdania nagród zainteresowane szkoły i placówki zostaną powiadomione.
14. Organizatorzy i jury zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.PROTOKÓŁ XIV PRZEGLĄDU PIOSENKI O ŁODZI W RAMACH CYKLU KONKURSÓW "ŁÓDZKIE SKRZYDŁA"

W dniu 20 kwietnia 2007 r. Szkole Podstawowej 189 w Łodzi, ul. Kossaka 19, odbyły się przesłuchania XIV Przeglądu Piosenki O Łodzi.

Do przesłuchań ogółem przystąpiło ok. 370 uczestników, z 24 placówek szkolnych (Szkoły Podstawowe - 16, Gimnazja - 5, Licea Ogólnokształcące - 1) i pozaszkolnych (2 placówki):
w kategoriach:
- solista
- zespół

- chór

Ze względu na wiek, uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe:
- do 10 lat;
- 10-13 lat;
- powyżej 13 lat.

W grupie wiekowej "do 10 lat" przesłuchano w kategorii:
- solista - 5 uczestników;
- zespół - 5 zespołów.

W grupie wiekowej "10-13 lat" przesłuchano w kategorii:
- solista - 6 uczestników;
- zespół - 10 zespołów;
- chór - 1 chór,

W grupie wiekowej "powyżej 13 lat" przesłuchano w kategorii:
- solista - 7 uczestników;
- zespół - 1 zespół;
- chór - 1 chór.

Wśród wykonywanych piosenek zaprezentowano 13 utworów premierowych.

Jury w składzie:
1. Janina Golańska - przewodnicząca;
2. Krzysztof Cwynar;
3. Beata Kurman;
4. Elżbieta Wojsa - sekretarz
po przesłuchaniu wykonawców postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia.

Jury postanowiło ponadto:
1. Podziękować Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi im. Wandy Zieleńczyk, za wspólne zorganizowanie XIV Przeglądu Piosenki o Łodzi;
2. Podziękować dyplomami wszystkim opiekunom dzieci i młodzieży.
3. Wystosować specjalne listy gratulacyjne za pracę włożoną w przygotowanie dzieci i młodzieży do przesłuchań XIV Przeglądu Piosenki o Łodzi do następujących opiekunów:
- Marlena Barszczewska
- Izabela Muszyńska
- Katarzyna Muszyńska-Rećko
- Anna Gulić
- Anna Drailing
- Andrzej Kuśmider
- Andrzej Wierzbowski
- Edyta Karbowska
- Jadwiga Raczyńska
- Katarzyna Gronkiewicz
- Krzysztof Słomczyński
- Renata Bilecka
4. Zorganizować Koncert Laureatów połączony z rozdaniem dyplomów w dniu 24 maja 2007 o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej 34 w Łodzi przy ul Ćwiklińskiej 9.
5. Zaprezentować czołówkę Laureatów XIV Przeglądu Piosenki o Łodzi na uroczystości zakończenia XII edycji "Łódzkich Skrzydeł".WYNIKI KONKURSU

Grupa wiekowa "do 10 lat":

Solista
I miejsce - Magdalena Barszczewska - lat 6, Świetlica środowiskowa przy S.P. 202, Łódź, ul. Jugosłowiańska 2, opiekun: Marlena Barszczewska
II miejsce - Julia Ławrynowicz, Zespół Piosenki i Tańca "PĘDZIWIATRY", Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9, opiekun: Edyta Karbowska
III miejsce - Katarzyna Kowalczyk - lat 10, S.P. 202, Łódź, ul. Jugosłowiańska 2, opiekun: Marlena Barszczewska
Wyróżnienia:
- Piotr Matyjas, Zespół Piosenki i Tańca "PĘDZIWIATRY", Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9, opiekun: Edyta Karbowska
- Aneta Sikorska, Zespół Piosenki i Tańca "PĘDZIWIATRY", Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9, opiekun: Edyta Karbowska

Zespół
I miejsce - "SERDUSZKA", Świetlica środowiskowa przy S.P. 202, Łódź, ul. Jugosłowiańska 2, opiekun: Marlena Barszczewska
II miejsce - Zespół Wokalny S.P. 2, S.P. 2, 90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/139, opiekun: Katarzyna Gronkiewicz, Krzysztof Słomczyński
III miejsce - "ĆWIERĆNUTKI", S.P. 189, Łódź, ul. Kossaka 19, opiekun: Anna Drajling

Grupa wiekowa "10-13 lat":

Solista
I miejsce - duet Monika Jachman, Marta Zdrojewska, S.P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 111, Łódź, ul. Jaracza 44/46, opiekun: Renata Bilecka
II miejsce - Katarzyna Wojtczak, Świetlica środowiskowa przy S.P. 202, Łódź, ul. Jugosłowiańska 2, opiekun: Marlena Barszczewska

Zespół
I miejsce
- "Wesołe Nutki", S. P. 65, opiekun: Anna Gulić
- "Ćwierćnuty", S.P. 189, Łódź, ul. Kossaka 19, opiekun: Anna Drajling
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - "Zespół Nutka", S.P. 30, Łódź, ul Rysownicza 1/3, opiekun: Lidia Bednarek
Wyróżnienia:
- Zespół Wiolinki, S.P. 160, Łódź ul. Struga 24, opiekun: Małgorzata Grzesiak
- Zespół wokalny Tuzinki, S.P. 12, opiekun: Izabela Muszyńska
- Zespół wok.- instr. A teraz jedynka, S.P. 1, Łódź, ul. Sterlinga 24, opiekun: Jadwiga Raczyńska

Chór
I miejsce - chór BRAVO, S.P. 34, 92-508 Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9, tel. 673-01-15, opiekun: Izabela Muszyńska
Jury postanowiło pnadto:
Wyróżnić dyplomem "Indywidualność XIV Przeglądu Piosenki o Łodzi" Gitarzystę, Aleksandra Raczyńskiego z Zespołu wok.-instr. "A teraz jedynka", S.P. 1, Łódź, ul. Sterlinga 24, opiekun: Jadwiga Raczyńska

Grupa wiekowa "powyżej 13 lat":

Solista
I miejsce - Marta Szustowska, Publiczne Gimnazjum nr 16, Łódź, ul. Syrenki 19a, opiekun: Katarzyna Muszyńska-Rećko
II miejsce - Aleksandra Krych, Publiczne Gimnazjum nr 22, Łódź, ul. Kusocińskiego 100, opiekun: Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Lechocińska
III miejsce - Ada Amsolik, Publiczne Gimnazjum nr 16, Łódź, ul. Syrenki 19a, opiekun: Katarzyna Muszyńska-Rećko
Wyróżnienia:
- Patrycja Pietrasik, Publiczne Gimnazjum nr 16, Łódź, ul. Syrenki 19a, opiekun: Katarzyna Muszyńska-Rećko
- Sylwia Matusiak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Łódź, ul. Królewska 13/15, opiekun: Andrzej Kuśmider

Zespół
I miejsce - zespół wokalny Kantylena, Publiczne Gimnazjum nr 21, Łódź, ul. Balonowa 1, opiekun: Sylwia Wojtasik

Chór
I miejsce - chór Kantylena, Gimnazjum 34, Opiekun Andrzej Wierzbowski

Nagrodę Specjalną dla twórców najlepszych utworów premierowych w postaci sesji nagraniowej w ,,Radiu Łódź , jury przyznało dla piosenek:
- "Serenada dla Łodzi", muzyka: Anna Drailing, słowa: Jadwiga Juszczak, wykonanie: Zespół ĆWIRĆNUTY - S.P. 189, Łódź, ul. Kossaka 19, opiekun: Anna Drajling
- "Deszczowa Łódź", słowa i muzyka: Marzena Barszczewska, wykonanie: Zespół Serduszka - Świetlica śrdowiskowa przy S.P. 202, Łódź, ul. Jugosłowiańska 2, opiekun: Marlena Barszczewska
- "A ja zaśpiewam ci", słowa i muzyka: Marlena Barszczewska, wykonanie: solistka Magdalena Barszczewska - 6 lat, Świetlica środowiskowa przy S.P. 202, opiekun: Marlena Barszczewska
- "Smak czterech kultur", słowa i muzyka: Krzysztof Słomczyński, wykonanie: Zespół wokalny S.P. 2, Łódź, ul. Sienkiewicza 137/139, opiekun: Katarzyna Gronkiewicz, Krzysztof Słomczyński

Jury wyróżniło następujące piosenki premierowe, które zostaną umieszczone w kolejnej edycji Śpiewnika ,,Piosenki o Łodzi":
- "A ja zaśpiewam ci" - słowa i muzyka: Marlena Barszczewska
- "Deszczowa Łódź" - słowa i muzyka: Marlena Barszczewska
- "Ballada o Łodzi" - słowa i muzyka: Marlena Barszczewska
- "Wyimaginowane miasto" - muzyka i słowa: Ada Amsolik
- "Moje miasto - Łódź" - muzyka: Iwona Pietrzak, słowa: Justyna Wrona
- "Serenada dla Łodzi" - muzyka: Anna Drailing, słowa: Jadwiga Juszczak
- "Michalinka" - słowa i muzyka: Anna Drajling
- "Moja Łódź" - słowa i muzyka: Lidia Bednarek
- "Łódzki rock'n'roll" - muzyka i słowa: Jadwiga Raczyńska
- "Smak czterech kultur" - słowa i muzyka: Krzysztof Słomczyński
- "Na Piotrkowskiej" - muzyka: Aleksandra Ryłko, słowa: Małgorzata Tomaszewska
Profil TPŁ na naszej klasie